Teknisk Marknadsföring, Tjäna pengar på dina Bloggar och Prylar

Sluta skapa innehållssilor & Gör detta istället

 Sluta skapa innehållssilor & Gör detta istället

Även om innehållssilos har varit ett populärt tillvägagångssätt tidigare, kanske traditionella SEO-innehållssilor inte är lika användbara i dagens föränderliga söklandskap.

Sökmotorer som Google använder komplicerade rankningsalgoritmer för att förstå innehållets sammanhang och semantik. Tyngdpunkten har flyttats från rigid sökordsbaserad optimering till mer kontextuellt relevant och användarfokuserat innehåll.

Som ett resultat bör du sluta fokusera på att skapa traditionella sökordsfokuserade innehållssilos och använda en mer integrerad och användarvänlig innehållsstruktur.

Nyckeln är att hitta en balans mellan SEO-optimering och användarcentrerade innehållsstrategier, anpassning till den dynamiska miljön av sökmotoralgoritmer och användarnas förväntningar.

Vad är innehållssilor?

Innehållssilos är en SEO-strategi för att organisera och strukturera information på en webbplats för att förbättra sökmotoroptimering och förbättra användarupplevelsen. Konceptet innebär att gruppera relaterat innehåll i en hierarkisk struktur, skapa distinkta teman eller ämnen som är lätta att navigera.

Varje tema eller ämne anses vara en “silo” och innehållet i varje silo är sammankopplat.

Här är de viktigaste egenskaperna hos innehållssilos:

Hierarkisk struktur

Innehållssilor är organiserade hierarkiskt, med bredare ämnen eller kategorier överst och mer specifika underämnen eller sidor under dem. Denna struktur syftar till att skapa ett logiskt och organiserat ramverk för webbplatsen.

Temagruppering

Inom varje silo är innehållet tematiskt relaterat. Detta innebär att sidor eller artiklar inom en silo bör fokusera på en specifik aspekt av ett bredare ämne, vilket skapar en sammanhållen och heltäckande täckning av det ämnet.

Webbplatsoptimering

Innehållssilor är delvis utformade för att optimera en webbplats för sökmotorer. Genom att organisera innehåll tematiskt och tillhandahålla tydliga länkstrukturer kan sökmotorer bättre förstå innehållets relevans och sammanhang, vilket potentiellt kan förbättra webbplatsens sökrankning.

Användarupplevelse

Även om SEO är en viktig faktor, syftar innehållssilos också till att förbättra användarupplevelsen. Besökare kan enkelt navigera på webbplatsen och hitta information om specifika ämnen utan oönskad förvirring.

Sökordsinriktning

Innehållssilos riktar sig ofta mot specifika nyckelord eller sökfraser inom varje temakategori. Detta riktade tillvägagångssätt kan förbättra webbplatsens synlighet för relevanta sökfrågor.

Exempel på innehållssilo

Låt oss överväga ett exempel på en webbplats som ger information om fitness och välbefinnande. I det här fallet kan webbplatsen använda innehållssilos för att organisera information kring distinkta teman eller träningsrelaterade ämnen.

Läsa:  Hur man gör PEC Aruba

Varje silo representerar en specifik aspekt av den bredare fitness- och friskvårdskategorin:

Huvudsilo: Fitness och Wellness

 • Översikt över webbplatsens uppdrag och förhållningssätt till fitness och friskvård.
 • Allmänna artiklar om vikten av en hälsosam livsstil.

Silo 1: Näring

 • Artiklar om hälsosamma matvanor.
 • Näringsguider och tips för att upprätthålla en balanserad kost.
 • Recept för näringsrika måltider.

Silo 2: Träningsrutiner

 • Träningsplaner för olika konditionsnivåer.
 • Tips för att skapa en effektiv träningsrutin.
 • Videodemonstrationer av specifika övningar.

Silo 3: Psykisk hälsa

 • Innehåll som tar upp sambandet mellan fysisk aktivitet och psykiskt välbefinnande.
 • Stresshanteringstekniker.
 • Mindfulness och meditationsövningar.

Silo 4: Träningsutrustning och utrustning

 • Recensioner av träningsutrustning.
 • Rekommendationer för träningsutrustning.
 • Guider för att använda olika träningsredskap.

Var och en av dessa silos fokuserar på en specifik aspekt av fitness och välbefinnande. Inom varje silo är en samling relaterat innehåll internt länkad, vilket skapar en tematisk och sammanhållen struktur.

Till exempel, inom “Löp”-silon, kan artiklar om löpträningsplaner länka till recept och recensioner om löparutrustning. Denna innehållssilo-metod hjälper användare och sökmotorer att navigera på webbplatsen lättare.

Användare som är intresserade av att springa kan hitta omfattande information utan att behöva söka igenom orelaterat innehåll på hela webbplatsen.

Samtidigt kan sökmotorer bättre förstå webbplatsens organisation, vilket kan leda till förbättrade rankningar för relevanta sökfrågor relaterade till fitness, kost, träning och mental hälsa.

Är innehållssilor viktiga för SEO?

Innehållssilor har historiskt sett ansetts vara viktiga för sökmotoroptimering.

Begreppet innehållssilos har sina rötter i tanken att organisering av innehåll i en hierarkisk och tematisk struktur kan hjälpa sökmotorer att förstå relevansen och sammanhanget för information på en webbplats.

Även om vikten av innehållssilor kan variera beroende på faktorer som webbplatsens storlek, bransch och innehållsstrategi, är här några anledningar till varför de har ansetts vara fördelaktiga för SEO:

Organiserad webbplatsstruktur

Innehållssilos ger en tydlig och organiserad struktur på en webbplats, vilket gör det lättare för användare och sökmotorer att navigera. En välorganiserad webbplatsstruktur kan bidra till en positiv användarupplevelse och förbättrad genomsökningsbarhet.

Sökordsrelevans

Genom att gruppera relaterat innehåll i en silo blir det lättare att rikta in sig på specifika sökord eller ämnen. Detta kan hjälpa sökmotorer att känna igen den tematiska relevansen av en grupp sidor, vilket kan leda till förbättrad rankning för relevanta sökfrågor.

Förbättrad användarupplevelse

Även om det primära målet för innehållssilos ofta är SEO, gynnar den organiserade strukturen också användarna. Besökare kan lättare hitta information om specifika ämnen utan att gå vilse i orelaterat innehåll.

Ämnesmyndighet

Google och andra sökmotorer värdesätter allt mer webbplatser som visar expertis och auktoritet, även kallade ÄT, om specifika ämnen. Innehållssilos kan hjälpa till att etablera en webbplats som en auktoritativ källa genom att ge en djupgående täckning av särskilda teman.

Läsa:  Hur man gör innehållsforskning för SEO (med tips från marknadsförare)

Bildkälla: Fatjoe

Även om innehållssilor kan bidra till en välorganiserad webbplats, är de inte den enda faktorn som påverkar SEO. Sökmotorer lägger nu större vikt vid faktorer som innehållskvalitet, relevans, användaravsikt och mobilvänlighet. Därför krävs en strategiuppgradering.

Problemet med traditionella innehållssilor

Även om traditionella innehållssilor har varit en vanlig praxis inom SEO, finns det vissa utmaningar förknippade med detta tillvägagångssätt. Här är nyckelproblem med traditionella innehållssilor:

Förbjuder intern länkning

Den konventionella metoden för innehållssilos, även om den är effektiv för att skapa tematiska kluster, kräver ofta en stel struktur som förbjuder intern länkning till sidor utanför gränserna för en specifik silo.

Denna begränsning härrör från den strikta kategoriseringen av innehåll, och som ett resultat är värdefulla sidor som ligger utanför silon uteslutna från intern länkning.

Tyvärr kan detta ha negativa effekter på SEO, eftersom interna länkar spelar en avgörande roll för att signalera vikten och relevansen av innehåll för sökmotorer.

Genom att strikt följa traditionella innehållssilos går du miste om möjligheten att utnyttja den fulla SEO-potentialen med intern länkning.

Interna länkar handlar inte bara om att koppla samman relaterat innehåll inom en silo utan också om att etablera bredare tematiska kopplingar över hela webbplatsen.

Ett mer strategiskt och modernt tillvägagångssätt innebär att anamma en flexibel innehållssilostruktur som möjliggör intern länkning mellan silo.

Stelhet och brist på flexibilitet

Traditionella innehållssilor kan skapa en stel struktur som kan vara utmanande att anpassa sig till förändringar i innehåll eller användarbeteende.

I den snabba digitala miljön där trender, preferenser och sökalgoritmer är föremål för ständig förändring, blir denna brist på flexibilitet en anmärkningsvärd begränsning.

Till exempel, om en plötslig ökning av användarintresse för ett specifikt ämne inträffar, kan en flexibel innehållsstrategi enkelt införliva och optimera innehåll kring det temat. En traditionell silo kan dock stöta på svårigheter med att snabbt integrera sådana förändringar, vilket potentiellt kan resultera i missade möjligheter och minskad SEO-effektivitet.

Nyckelordscentrerad fokus

I det moderna SEO-landskapet har sökmotorer utvecklats för att prioritera användarupplevelse och leverans av relevant innehåll som är i linje med användarens avsikt.

Istället för att enbart förlita sig på sökordskonsistens eller strikt sökordsmatchning syftar algoritmerna nu till att förstå semantisk betydelse bakom användarens sökfråga. Denna förändring betonar vikten av att tillhandahålla omfattande och kontextuellt rikt innehåll som verkligen tillgodoser användarens behov.

Bildkälla: Seobility

Ett sökordscentrerat fokus i innehållssilor kan leda till innehåll som känns påtvingat, saknar djup eller misslyckas med att få resonans hos publiken. Det kan resultera i en osammanhängande användarupplevelse, där innehållet verkar vara utformat främst för sökmotorer snarare än mänskliga läsare.

Läsa:  Hur man gör en applikation för sociala medier

Denna felanpassning med moderna sökmotoralgoritmer kan påverka synligheten och rankningen av innehållet negativt.

Fragmentering av innehåll

Innehållssilos kan leda till fragmentering, där relaterat innehåll separeras i olika silos. Detta kan resultera i missade möjligheter att ge en heltäckande och sammankopplad bild av ett ämne.

Ur ett SEO-perspektiv utgör dessutom fragmentering risken att späda på innehållets övergripande auktoritet och relevans.

Sökmotorer föredrar omfattande och djupgående innehåll som tar upp ett ämne heltäckande. När information sprids över olika silos kan innehållets kollektiva påverkan och auktoritet minska.

Uppoffringar av användarupplevelsen

I vissa fall kan betoningen på SEO i traditionella innehållssilor offra användarupplevelsen. Att navigera mellan olika silor kan visa sig vara en utmaning för besökarna, vilket stör det sömlösa informationsflödet.

Användare kan stöta på svårigheter med att hitta relaterat eller kompletterande innehåll, vilket leder till en mindre än idealisk surfupplevelse. Det är särskilt ett problem när ämnen täcker olika områden, vilket får användarna att gå fram och tillbaka mycket. Detta kan vara irriterande och göra det svårt för dem att enkelt konsumera innehållet.

Hur man skapar en bättre innehållssilostrategi

Att skapa en effektiv SEO-innehållssilostrategi innebär noggrann planering, sökordsforskning, innehållsskapande, optimering och strategisk intern länkning. Här är en steg-för-steg-guide:

Planera din innehållsstrategi

I den inledande fasen av att skapa en effektiv SEO-innehållssilostrategi är det avgörande att fastställa tydliga mål för din webbplats. Definiera de mål du vill uppnå och identifiera din målgrupp.

När dessa grundläggande aspekter är på plats, gå vidare till att identifiera nyckelämnen som är i linje med dina affärsmål och är relevanta för din publik. Denna strategiska planering lägger grunden för de efterföljande stegen i att utveckla din innehållssilostrategi.

Utför sökordsforskning

Sökordsforskning är ett avgörande steg för att förstå språket och frågorna som din målgrupp använder för att hitta information.

Identifiera primära och sekundära sökord relaterade till dina valda ämnen. Utöver att bara lista nyckelord, fördjupa dig i att förstå användarnas avsikter, som vilken specifik information eller lösningar användare söker när de använder dessa sökord.

Om du till exempel marknadsför en resewebbplats kan dina primära sökord vara “äventyrsresor,” och relaterade sekundära sökord kan vara “ensamreseupplevelser,” “budgetvänliga äventyrsresor,“och”bästa vandringslederna.

Skapa silos eller “hubbar”

Organisera dina identifierade ämnen i innehållssilor eller nav. Varje silo bör representera en bred tematisk kategori, och inom varje silo, identifiera underämnen eller stödjande innehåll.

Med exemplet ovan kan olika teman vara:

 • Äventyrsresmål
 • Ensamreseupplevelser
 • Budgetvänligt äventyr
 • Bästa vandringslederna
Läsa:  Steg-för-steg-guide för att skapa en WordPress-webbplats

Utveckla pelarinnehåll för varje silo som fungerar som hörnstenen för hela ämnet. Denna hierarkiska organisation utgör grunden för att skapa en strukturerad och sammankopplad innehållsarkitektur.

De olika pelarinnehållsexemplen för varje silo kan vara:

 • Upptäck dolda ädelstenar: äventyrsresmål
 • Embracing the Journey: Solo Travel Stories
 • Äventyr på en budget: Spännande resor utan att bryta banken
 • Utforska naturens underverk: världens bästa vandringsleder

Optimera innehåll

När dina innehållssilos har definierats, flytta ditt fokus till att optimera de enskilda innehållsdelarna. Implementera SEO-strategier på sidan, inklusive att skapa övertygande titlar och metabeskrivningar och använda lämpliga rubriktaggar.

Utöver SEO, prioritera att skapa högkvalitativt, engagerande innehåll som ger verkligt värde för din publik. Se dessutom till att ditt innehåll är optimerat för smartphones och mobiler för att tillgodose det ökande antalet mobilanvändare.

Lägg till interna länkar till relevanta sidor

Intern länkning är en nyckelkomponent i en effektiv innehållssilostrategi. Men traditionella innehållssilor tillät inte intern länkning utanför silos.

Bryt mot de gamla reglerna genom att avsiktligt länka sidor, även om de inte är i samma silo. Detta gör en sorts webb som sammanför olika delar av din webbplats. Det här nya sättet att länka hjälper människor att enkelt hitta saker och gör att ditt innehåll visas bättre i sökningar. Det är som att skapa en karta som hjälper både sökmotorer och människor att förstå allt på din webbplats.

Du bör strategiskt lägga till interna länkar mellan pelarinnehåll och relevanta underämnen och skapa ett nätverk av sammanlänkade sidor.

Var också noggrann uppmärksam på ankartext och använd beskrivande och relevanta termer för dina interna länkar.

Intern länkning förbättrar inte bara sökmotorernas synlighet och rankningspotential utan höjer också den övergripande användarupplevelsen, vilket gör ditt innehåll mer tillgängligt, sammankopplat och värdefullt för både sökmotorer och din publik.

Slutsats

Traditionella innehållssilor kan en gång ha verkat som ett organiserat sätt att hantera information, men de leder ofta till osammanhängande användarupplevelser, hindrar samarbete och hindrar den övergripande effektiviteten av en innehållsstrategi.

Genom att bryta ner dessa silos och anta ett mer sammankopplat tillvägagångssätt kan företag förbättra användarresan och maximera effekten av deras innehåll. När din webbplats utvecklas, var beredd att upprepa din innehållsstrategi genom att identifiera nya ämnen, utöka befintliga silos och anpassa sig till det föränderliga landskapet.